Algemene voorwaarden O!Vin

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij aankopen bij de firma O!Vin VOF, gevestigd te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat, 1 met ondernemingsnummer BE 0568.589.650. U kan O!Vin steeds contacteren via het e-mail adres : info@o-vin.be

 1. Algemeen

Door zijn bestelling wordt de koper geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk product of elke dienst van O!Vin en op iedere tussen O ! Vin en de consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van O ! Vin. (o-vin.be)

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.

Onze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Franse en Engelse taal. Op eenvoudig verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 1. Prijzen

De vermelde verkoopprijzen zijn prijzen inclusief BTW, volgens de Belgische wetgeving. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen zijn uitsluitend in Euro uitgedrukt.

 1. Leveringen

De levering van de goederen zal gebeuren op het adres doorgegeven door de koper, zijnde het leveringsadres. Het leveringsadres moet een echt adres zijn dat bereikbaar is via normale wegen. Indien de koper zijn leveringsadres wenst te wijzigen moet hij dit uitdrukkelijk melden bij zijn bestelling. Enkel de koper is verantwoordelijk voor de juistheid van het adres. O ! Vin kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vertraging, van eender welke aard of fouten bij levering die het gevolg zijn van het communiceren van foute adres gegevens.

Indien een product tijdelijk is uitgeput, kan het voorkomen dat de bestelling in deelleveringen geschiedt.

 1. Transporten en kosten

Transportkosten worden berekend op basis van het totale bedrag van uw bestelling. Levering gebeurt ofwel door onze eigen leveringsdienst of door een koerierdienst. De transportkosten zijn terug te vinden op de website o-vin.be. Bij bestelling worden de transportkosten automatisch bij uw bestelling opgegeven. O ! Vin behoudt zich het recht deze transportkosten op elk moment aan te passen. Aangepaste transportkosten zijn onmiddellijk van kracht.

Afhaling van uw goederen is mogelijk na afspraak met O ! Vin. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen via het vermelde e-mail adres.

 1. Retour zendingen

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet Verkopen op Afstand (ART 7.5 van het Burgerlijk Wetboek) heeft de klant het recht, (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst, schriftelijk melding te maken bij O! Vin (info@o-vin.be). O ! Vin zal u dan de nodige documenten/informatie bezorgen om uw zending terug te sturen. Enige andere vorm van terugzending zal niet worden aanvaard/terugbetaald.  Indien de klant binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld, dat hij gebruik maakt van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens deze 14 werkdagen na ontvangst, zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.

Wie betaalt de terugzending ? Terugzending in België is gratis. Indien je je bestelling wil retourneren van buiten België, dient u de transportkosten zelf te betalen.

 1. Website

De website o-vin.be is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van overmacht of al dan niet vrijwillige onderbrekingen. De communicaties die door de koper of de bezoeker van de website o-vin.be gepubliceerd worden via sociale kanalen, die al dan niet gelinked zijn aan de website o-vin.be, zijn alleen de verantwoordelijkheid van de auteur. O !  Vin behoudt zich het recht deze berichten te verwijderen als de inhoud ervan kwetsend of beledigend zou zijn. Alsook behoudt O ! Vin zich het recht deze auteurs de toegang tot de website o-vin.be te weigeren.

O ! Vin is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van derden die samenwerken met O ! Vin, noch in het geval van conflict tussen de koper en de website of een partner. O ! Vin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nadelen, van welke aard ook, die het gevolg zijn, van het gebruik van de website o-vin.be. O ! Vin kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door een nadeel dat veroorzaakt zou zijn door de interventie van personen die los staan van O ! Vin.

 1. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij O !  Vin, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van O ! Vin. O ! Vin houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. O ! Vin respecteert de privacy van de gebruikers van de website o-vin.be en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van deze persoonlijke gegevens. O ! Vin behoudt zich het recht de verzamelde gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden om zo de dienstverlening van de koper te optimaliseren. O ! Vin maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing lijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Conform de geldende wet beschikt de koper het recht zich te verzetten en de haar/hem betreffende gegevens in te kijken en te corrigeren, behalve wanneer, rekening houdend met de specifieke omstandigheden waarin de gegevens verkregen werden, deze informatie niet noodzakelijk is om de betrefffende persoon een loyale werking van de gegevens te garanderen.

 1. Betalingen

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De betalingen worden gedaan in Eur aan de hand van een geldig betalingsmiddel (cash, Visa, Master Card, …). Indien de koper via de website aankoopt, gaat de betaling via derden. De koper wordt doorgestuurd naar een betaalpagina. De betalingsprocedure zal beveiligd worden door het encrypteren van de gegevens om interceptie van deze informatie door derden te voorkomen. Elke klant moet echter voorzichtig omspringen met de betaalmiddelen die hij gebruikt en moet zijn gegevens voor persoonlijke identificatie geheim houden. O ! Vin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de nalatigheid van de koper of een derde of voor het frauduleuze gebruik van een betaalmiddel.

De betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van uitvoeringsgarantie. Indien, om welke reden ook, O ! Vin niet (definitief) gecrediteerd kan worden, voor alle of een deel van de bedragen verschuldigd door de klant of zich ertoe verplicht ziet (voor een andere reden dan de uitvoering van het herroepingsrecht of wanneer onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk gevallen voor terugbetaling voorzien) het geheel of een deel van de bedragen die betaald werden door de koper terug te betalen aan die koper of aan een verlener van betalingsdiensten, dan hebben de betalingen die uitgevoerd werden door de koper geen enkel bevrijdend effect en blijven ze dus verschuldigd en opeisbaar.

Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest van 1 % per maand verschuldigd vanaf de factuurmaand. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na een schriftelijke aanmaning is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 %  op het nog te betalen bedrag, met een minimum van 25 Eur.

 1. Overmacht

O ! Vin is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan : elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de electriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologieën, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en of fabrikanten van O !  Vin, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

O ! Vin behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is O ! Vin gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien O ! Vin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde, respectievelijk leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Klachten

Klachten dienen steeds schriftelijk aangemeld te worden bij O ! Vin op het hierboven vermelde adres of via het hierboven vermelde e-mail adres, binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst van de goederen.

 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

O ! Vin behoudt zich het recht onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden via de website o-vin.be te consulteren zijn en zijn onmiddellijk van kracht.

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen O ! Vin en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in het arrondissement Halle Vilvoorde kennis. Tenzij O ! Vin er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.